Regulamin Newsletter

Regulamin świadczenia usług Newslettera
oraz Polityka Prywatności

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.4damy.pl (zwanym dalej „Sklepem”). Usługą świadczoną na podstawie tego Regulaminu jest wysyłanie osobom zapisanym informacji handlowej na zasadach określonych poniżej.
 2. Organizatorem Sklepu i podmiotem świadczącym oferowane, za pośrednictwem tego Sklepu, usługi jest Grzegorz Marzec prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Marzec Trade System (adres prowadzenia działalności: Wola Batorska 840; 32-007 Zabierzów Bocheński) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 678-150-61-62, REGON 122513251, adres poczty elektronicznej: sklep@4damy.pl, numer telefonu: (+48) 531 470 270 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 3. Skorzystanie z usług Newslettera jest uwarunkowane akceptacją niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o akceptacji Regulaminu składa się drogą elektroniczną przy dokonywaniu potwierdzenia zamówienia usługi Newslettera w sposób opisany w pkt. III.2 niniejszego regulaminu. Zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu oznacza powstanie po stronie Klienta zobowiązania do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

II. Definicje

Terminy użyte w tekście Regulaminu oznaczają:

 
1) Usługodawca - Grzegorz  Marzec prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Marzec Trade System (adres prowadzenia działalności: Wola Batorska 840; 32-007 Zabierzów Bocheński) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 678-150-61-62, REGON 122513251, adres poczty elektronicznej: sklep@4damy.pl, numer telefonu: (+48) 531 470 270.

2) SKLEP – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.4damy.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usługi elektronicznej w tym usługi Newslettera.

3) Newsletter - forma bezpłatnej informacji handlowej rozsyłanej cyklicznie do Klientów drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres email, zawierająca aktualne informacje o oferowanych Produktach i aktualnych promocjach w Sklepie.

 
4) Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług Newslettera rozsyłanego przez Usługodawcę na skutek dokonania jego zamówienia. 

 

III. Warunki korzystania z usług Newslettera

 

 1. Zamówienie przez Klienta bezpłatnej usługi Newslettera polega na podaniu swojego adresu e-mail po kliknięciu w okienko-moduł „Newsletter” znajdującej się na stronie internetowej Sklepu i kliknięciu  „Zapisz się”.
 2. Potwierdzenie zamówienia przez Klienta usługi Newslettera następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany adres e-mail. W celu potwierdzenia zamówienia usługi Newslettera i złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu Newslettera Klient zobowiązany jest kliknąć dołączony do powyższej wiadomości link – w tym momencie zostaje zawarta Umowa o świadczenie usługi Newslettera.
 3. Poprzez podanie swojego adresu e-mail, w sposób wskazany w ust. 1 powyżej, Klient wyraża również zgodę na otrzymywanie, na podany adres e-mail, informacji handlowej w rozumieniu
  art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzących od Usługodawcy.
 4. Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo rezygnacji z otrzymywania Newslettera poprzez podanie swojego adresu e-mail po kliknięciu w okienko-moduł „Newsletter”. Potwierdzenie rezygnacji przez Klienta z usługi Newslettera następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości o rezygnacji na podany adres e-mail. W celu potwierdzenia rezygnacji z usługi Newslettera Klient zobowiązany jest kliknąć dołączony do powyższej wiadomości link – w tym momencie rozwiązana zostaje ze skutkiem natychmiastowym zawarta Umowa o świadczenie usługi Newslettera.
 5. Korzystanie z usług Newslettera wymaga posiadania przez Klienta czynnego konta poczty elektronicznej oraz dostępu do sieci Internet.  Strona internetowa Sklepu www.4damy.pl jest kompatybilna z przeglądarkami Chrome, Firefox,Inetrenet Explorer, Opera. 

 

IV. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Klient może złożyć reklamację w sprawach związanych ze świadczeniem usług Newslettera.
 2. Reklamację można złożyć poprzez wysłanie jej drogą elektroniczną na następujący adres
  e-mailowy: sklep@4damy.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a)      dane Klienta (co najmniej adres e-mail);

b)      przedmiot reklamacji;

c)       okoliczności uzasadniające reklamację;

d)      żądanie Klienta.

 

 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

 1. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania w prawidłowej postaci. Informacja o sposobie rozpoznania reklamacji jest przesyłana Klientowi drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy Klienta.

 

V. Ochrona danych osobowych

 

 1. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych Klientów udostępnionych przez nich w związku z korzystaniem z usług Newslettera.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca - Grzegorz Marzec prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Marzec Trade System (adres prowadzenia działalności: Wola Batorska 840; 32-007 Zabierzów Bocheński) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 678-150-61-62, REGON 122513251, adres poczty elektronicznej: sklep@4damy.pl, numer telefonu: (+48) 531 470 270.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje na podstawie i na warunkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Podanie przez Klienta wymaganych danych stanowiących dane osobowe w rozumieniu przepisów prawa, tj. adresu e-mail Klienta, jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu pomiędzy Klientem a Usługodawcą, a dotyczącej świadczenia usług Newslettera.
 5. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu:

1)      realizacji umowy, o której mowa w pkt. III.2 niniejszego Regulaminu,

2)      marketingu bezpośredniego własnych usług Usługodawcy,

3)      ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z usługami świadczonymi na rzecz Klientów.

 1. Usługodawca  stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, w tym środki uniemożliwiające dostęp osób trzecich do tych danych lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, a także instrumenty zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 2. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich aktualizowania oraz poprawiania.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

 1. Niezależnie od treści postanowień Regulaminu Klientom będącym konsumentami przysługują uprawnienia przewidziane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ochronę praw konsumentów.
 2. Ewentualne spory między Usługodawcą a Klientami związane ze świadczeniem usług Newslettera  rozstrzygane będą w miarę możliwości polubownie, a w razie bezskuteczności rozmów polubownych, rozpoznawane będę przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 3. W przypadku gdyby którekolwiek postanowienie Regulaminu zostało uznane prawomocnym wyrokiem sądu za nieważne pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają obowiązujące.
 4. Regulamin może ulec zmianie. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez  wysłanie odpowiedniej informacji drogą mailową na adres podany przy zapisywaniu się do Newslettera.
 5. Zmieniony Regulamin zostanie również udostępniony na stronie internetowej Sklepu.  Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Usługodawcę, który nie będzie krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Sklepu zmienionego Regulaminu.
 1. W przypadku zmiany Regulaminu Klient ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie drogą mailową odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie może zostać wysłane w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu drogą mailową.
 1. Usługodawcy przysługuje prawo cesji na podmiot trzeci praw i obowiązków wynikających
  z umów o świadczenie usług Newslettera zawartych za pośrednictwem Sklepu z Klientami – bez konieczności uzyskania ich odrębnej zgody, a w przypadku umów zawartych z Klientami będącymi konsumentami – za ich odrębną zgodą.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.04.2013.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl